Edukim Online

Treguesit tatimorë

Grupet e treguesve tatimorë janë të përmbledhur te:

  1. Krahasueshmëria. Këta tregues referuesë nuk matin performancen apo cilesine e administrates tatimore, por japin një panorame krahasuese me referencat ndërkombëtare te

Lexojeni të gjithën: Treguesit tatimorë

Taksat vs. Tarifat në Shqipëri

Taksat dhe tarifat lindin dhe paguhen nga çdo person, i cili ushtron një të drejtë apo merr një shërbim publik. Taksat janë pagesa për buxhetin e shtetit, por që në këmbim mund të mos lidhen me një përfitim shërbimi specifik për

Lexojeni të gjithën: Taksat vs. Tarifat në Shqipëri

Ku zbatohet TVSH-ja në ndërtim?

Në referim të ligjit të TVSH-së, përsa i takon sektorit të ndërtimeve civile (por jo vetëm) procesi i ndërtimit te një objekti apo punimi ndërtimor duke u konsideruar si një shërbim (pra një bashkim operacionesh i punës dhe

Lexojeni të gjithën: Ku zbatohet TVSH-ja në ndërtim?

Kreditimi i pjesshëm i TVSH

Rasti për sqarim

Aktiviteti

Shoqëria X, me shërbime financiare kryesisht ka kryer (a) furnizime shërbimi te përjashtuar ne shitje (transferta parash, exchange) dhe (b) pjesërisht ka kryer edhe furnizime shërbimi te tatueshme ne

Lexojeni të gjithën: Kreditimi i pjesshëm i TVSH

Kontrolli i terrenit nga tatimet

Drejtoria e përgjithshme e Tatimeve ka lëshuar një udhëzues nëpërmjet të cilit ripërcaktohen procedurat se si tatimorët e terrenit duhet të kontrollojnë biznesin për vendndodhjen, nëse janë të regjistruar, numrin e punonjësve që

Lexojeni të gjithën: Kontrolli i terrenit nga tatimet

Identifikohu