Edukim Online

Një pakujdesi në përjashtimin nga TVSH-ja

Një organizatë jo fitimprurëse duhet të ketë trajtim të veçantë fiskal dhe të lehtësuar.

Një reagim pozitiv do të ishte i natyrshëm duke pasur parasysh që edhe në Shqipëri, ashtu si në çdo vend zakonisht vendoset mbi parime të

Lexojeni të gjithën: Një pakujdesi në përjashtimin nga TVSH-ja

Treguesit tatimorë

Grupet e treguesve tatimorë janë të përmbledhur te:

  1. Krahasueshmëria. Këta tregues referuesë nuk matin performancen apo cilesine e administrates tatimore, por japin një panorame krahasuese me referencat ndërkombëtare te

Lexojeni të gjithën: Treguesit tatimorë

Taksat vs. Tarifat në Shqipëri

Taksat dhe tarifat lindin dhe paguhen nga çdo person, i cili ushtron një të drejtë apo merr një shërbim publik. Taksat janë pagesa për buxhetin e shtetit, por që në këmbim mund të mos lidhen me një përfitim shërbimi specifik për

Lexojeni të gjithën: Taksat vs. Tarifat në Shqipëri

Ku zbatohet TVSH-ja në ndërtim?

Në referim të ligjit të TVSH-së, përsa i takon sektorit të ndërtimeve civile (por jo vetëm) procesi i ndërtimit te një objekti apo punimi ndërtimor duke u konsideruar si një shërbim (pra një bashkim operacionesh i punës dhe

Lexojeni të gjithën: Ku zbatohet TVSH-ja në ndërtim?

Kreditimi i pjesshëm i TVSH

Rasti për sqarim

Aktiviteti

Shoqëria X, me shërbime financiare kryesisht ka kryer (a) furnizime shërbimi te përjashtuar ne shitje (transferta parash, exchange) dhe (b) pjesërisht ka kryer edhe furnizime shërbimi te tatueshme ne

Lexojeni të gjithën: Kreditimi i pjesshëm i TVSH

Identifikohu