5 arsye pse tatimet mund t’ju kontrollojnë ju

5 arsye pse tatimet mund t’ju kontrollojnë ju

Nga analizat dhe komunikimi i vazhdueshëm me bizneset dhe administratën tatimore, ne prezantojmë me poshtë pikat me kryesore me rrisk qe ekspozojnë tatimpaguesit ndaj një kontrolli te mundshëm nga tatimoret. Ato jane:

1. Të ardhura të padeklaruara
Dështimi për të raportuar të gjitha të ardhurat tuaja në deklaratën tuaj tatimore është një nxitje kryesore e kontrollit. Kjo për shkak se të ardhurat që nuk raportohen në deklaratën tuaj tatimore gjithashtu kalojnë të pataksuara.

2. Rezultate me humbje për arsye të shpenzimeve joreale dhe të ardhurave të nëndeklaruara

Raportimi i fitimit dhe humbjes së biznesit e ndërlikon pretendimin për tu rimbursuar për tatimet e paguara gjatë vitit dhe rezultojnë më tepër po as deklarimit vjetor. Tatimorët përdorin të dhëna nga deklaratat e tjera tatimore për të krijuar norma profesionale sipas sektorëve, kështu që nëse shpenzimet tuaja janë dyfishi i asaj që kanë raportuar të tjerë aktivitete të njëjta zakonisht mund t’i nënshtroheni një shqyrtimi të mëtejshëm

3. Mosplotesim deklaratash tatimore.
Mosdorëzimi deklaratave tatimore në kohën e caktuar, apo mosdeklarimi është një nxitje për kontroll nga administrata tatimore.

4. Gabimet aritmetike në deklarime
Edhe në këto raste mund të nxitet kontroll tatimor, veçanërisht në rast përsëritje të gabimeve.

5. Mosraportimi të ardhurave të realizuara jashtë vendit dhe faturime fiktive

Në përputhje me ligjin e tatimit mbi te ardhurat, administrata tatimore kërkon që të raportoni llogaritë bankare të huaja ose të ardhura të përfituara për aktivitete të kryera jashtë territorit të RSH. Mos raportimi i llogarive të huaja mund të vendosë kontrollin tuaj tatimor për rishikim shtesë, por raportimi i llogarive të huaja mund të jetë gjithashtu një flamur i kuq, që sinjalizon se keni potencialin për të fshehur pasuritë jashtë vendit.

Edhe pse nuk mund të quhen se këto pika shterojnë pikat e rriskut për kontroll tatimor, ato përbëjnë rrisqet kryesore që ekspozojnë tatimpaguesit ndaj kontrollit tatimor

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: